عکس هدر

با حکم مدیرعامل صورت گرفت:
انتصاب محمدعلی مقیمی به‌عنوان ‌مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات کانون پرورش فکری