عکس هدر

18 دسامبر، روز جهانی "زبان عربی"

18 دسامبر، روز جهانی "زبان عربی"
یونسکو روز 18 دسامبر را به عنوان روز جهانی زبان عربی اعلام کرده ا