عکس هدر
با حکم مدیرعامل

مدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان منصوب شد