عکس هدر

اداره برون کانونی به بخشی اطلاق می‌شود که با مراکز آموزشی و سازمان‌های خارج از کانون در برگزاری دوره‌های آموزشی همکاری می‌نماید. تشکیل کلاس‌های آموزش زبان اعم از انگلیسی، فرانـسه، آلـمانی و عربی در محــل سازمان‌ها یا مراکز آموزشی، کلاس برون کانونی نامیده می‌شود. مراکز آموزشی یا سازمان‌ها و ادارات طی نامـه‌ای درخواست کتبی خود را به دفتر ریاست کانون ارسال و پـس از بـررسی و موافقت معاونت آموزش و نوآوری همکاری آغاز می‌گردد. این دوره‌ها با دو هدف بر آوردن نیاز آموزشی با وجود کمبود ظرفیت پذیرش در کانون و نیز ایجاد ارتباط آموزش‌های خارج از کانون صورت می‌گیرد. پیش از دو دهه از تجربه فعال سازی این سیستم می‌گذرد و در حال حاضر بالغ بر دویست کلاس در هر ترم آموزشی در تهران و شهرستان‌ها برگزار می‌گردد.
در کلاس‌های برون کانونی ساختار آموزشی سایر مراکز کانون و نیز مقررات آموزشی از جهت تعداد جلسات زمانی دوره و سطح توانایی مدرس و دیگر موارد دقیقاً اجرا می‌گردد.
دوره‌های آموزش برون کانونی توسط مرکزی از مراکز آموزشی در تهران یا دیگر شهرستان‌ها در خصوص برنـامه ریزی، تامین مدرس، برگزاری امتحانات پشتیبانی می‌شوند.
زبان آموزان کلاس‌های برون کانونی نیز با ثبت اطلاعاتشان توسط مرکز پشتیبان زبان آموز کانون محسوب شده و می‌توانند در صورت وجود ظرفیت به کلاس‌های مراکز آموزشی کانون با حفظ مقرارت منتقل شوند.
آموزش برون کانونی می‌تواند بر اساس موافقت کانون و متقاضی و سازمان یا مراکز بر اساس امکان تامین مدرس به صورت دوره‌های ویژه و در جدول زمانی متفاوت از دوره‌های رایج در کانون برگزار شود.
همکاری در خصوص دوره‌های برون کانونی بر اساس قرارداد و توافق نامه امضا شده، توسط طرفین قطعی شده و قرارداد برای هر دوره یا هر ترم آموزشی تجدید می‌گردد.
اداره برون کانونی به بخشی اطلاق می‌شود که با مراکز آموزشی و سازمان‌های خارج از کانون در برگزاری دوره‌های آموزشی همکاری می‌نماید.