مواد آموزشی مقطع Advanced

Loading

مواد آموزشی مقطع Advanced

در این مقطع تمرکز بر متنهای خواندنی پیشرفته و موضوعات مناسب جهت بحث می باشد. این کتابها همچنین شامل چندین فعالیت شنیداری می باشد که مطابق و هماهنگ با موضوعات متون و بحثها تهیه شده اند.
۱ رای