عکس هدر

TIP OF THE WEEK

اصطلاح: گروهی از واژگان (جمله یا عبارت) که معنای متفاوتی را نسبت به معنای واژگان بکار رفته در همان اصطلاح دارند .

مثال:


My hair stood on end.
مو به تنم سیخ شد.

I am all eyes.
من چهار چشمی مراقبم.

If I get my hands on him.
اگه دستم بهش برسه.

Don't brown nose.

 چاپلوسی نکن.