عکس هدر

TIP OF THE WEEK

اصطلاحات مربوط به ازدواج کردن و خواستگاری

 

I want to marry Maryam.

   من میخواهم با مریم ازدواج کنم.

I proposed to her. 

 من از او خواستگاری کردم.

I bought her an engagement ring.

من برایش حلقه نامزدی خریدم. 

Will you marry me?   

با من ازدواج میکنی؟

I got married to her.  

  با او ازدواج کردم.

I am not going to get married for now. 

 فعلا قصد ازدواج ندارم.

I am engaged now. 

 در حال حاضر نامزد دارم.